اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت

The First National Conference on Nano From Synthesis To Industry

پوستر اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت

اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت