همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار، شهریور ماه ۱۳۷۹

همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

National forest management and sustainable development in North

همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ توسط ،سازمان جنگلها و مراتع كشور در شهر رامسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار