نخستین همایش علمی پژوهشی سلسله الذهب، شهریور ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش علمی پژوهشی سلسله الذهب

نخستین همایش علمی پژوهشی سلسله الذهب در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه نیشابور،دانشگاه نيشابور در شهر نیشابور برگزار گردید.