اولین همایش بین المللی شهر جدید، آبان ماه 95

اولین همایش بین المللی شهر جدید

پوستر اولین همایش بین المللی شهر جدید

اولین همایش بین المللی شهر جدید در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش

شهرهای جدید
الف.         مبانی نظری شهرهای جدید
‌ب.              فناوری های نوین در شهرهای جدید
‌ج.               هویت در شهرهای جدید
‌د.                 مدیریت شهرهای جدید
ه.                 برنامه ریزی شهرهای جدید
و.                 مسکن شهرهای جدید
‌ز.                  ارزیابی شهرهای جدید
‌ح.                اقتصاد در شهرهای جدید
‌ط.                تجارب ایجاد شهرهای جدید
‌ی.             طراحی شهری و جایگاه آن در شهرهای جدید
‌ک.        شهرنشینی در شهرهای جدید
ل.               شهرهای جدید و توسعه پایدار
 

توسعه شهری پایدار
‌الف.         شاخص های توسعه شهری پایدار
‌ب.              مشارکت مردمی در راستای توسعه شهری پایدار
‌ج.                تجارب توسعه شهری پایدار
‌د.                 فناوری های نوین و توسعه شهری
‌ه.                 الگوهای توسعه شهری پایدار و تاثیرات آن
‌و.                  آلودگی های شهری و مسائل زیست محیطی
‌ز.                  بوم گرایی و توجه به توسعه شهری پایدار
‌ح.               جایگاه شهرهای جدید در توسعه پایدار شهری
‌ط.               طراحی شهری در فرآیند توسعه شهرهای جدید
 

امنیت و مشارکت اجتماعی
الف.         هویت شهری و تاثیر آن بر مشارکت اجتماعی
ب.              مبانی نظری و عوامل تاثیرگذار بر امنیت شهری
ج.                توجه به رفتارهای اجتماعی برای مشارکت های اجتماعی
‌د.                  سرزندگی شهری
‌ه.                 امنیت روانی و اجتماعی در شهرها
‌و.                ناهنجاری های فرهنگی و آسیب های شهری
‌ز.                نشانه ها و هویت بخشی به شهرهای جدید
‌ح.              حقوق شهری
‌ط.              روانشناسی محیطی
 

برنامه ریزی و مدیریت
‌الف.         آینده ی مدیریت شهری
‌ب.              چالش های شهرنشینی برای مدیریت شهری
‌ج.                مدیریت شهری و گردشگری
د.                 الگوهای توسعه شهری
‌ه.                 برنامه ریزی الگوی مسکن شهری
‌و.                 برنامه ریزی فضاهای شهری
‌ز.                 مکان یابی فعالیت ها در شهرها 
‌ح.               تراکم در شهرها
 

طراحی
‌الف.         مبانی نظری طراحی شهرها
‌ب.               سیما و منظر شهری
‌ج.                توجه به عناصر سازنده و کلیدی در شهرها
‌د.                 بافت شهری
‌ه.                طراحی مناسب برای گروه های سنی مختلف در شهرها
 

عمران و حمل و نقل شهری
الف.         ترافیک و حمل و نقل شهری
‌ب.              مهندسی ارزش شهرها
‌ج.               فناوری های نوین و مسائل ساختمانی
‌د.                 GIS و تاثیر آن بر شهرها
‌ه.                مدیریت مهندسی شهری
‌و.                توسعه شهری با توجه به حمل و نقل شهری
‌ز.                 طراحی معابر شهری
‌ح.              حمل و نقل ریلی در شهرها
‌ط.             ایمنی و حمل و نقل شهری