سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو، آذر ماه ۱۳۸۹

سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو

3rd Iranian Annual Neurogenetic Conference Neurodegenerative Diseases

سومین همایش سالیانه انجمن نوروژنتیک ایران بیماریهای نورودژنراتیو در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۹ توسط ،انجمن علمی نوروژنتیک ایرانانجمن نوروژنتيك ايران در شهر تهران برگزار گردید.