کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، آبان ماه ۱۳۹۳

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

National Conference on New Approaches in Business Management

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تبریز،دانشگاه تبريز و سازمان مديريت صنعتي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار