اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

The First National Cnonference of Water Use Optimization

پوستر اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.