همایش ملی زنان و حیات اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۹

همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

National Conference on Women and Social Life

پوستر همایش ملی زنان و حیات اجتماعی

همایش ملی زنان و حیات اجتماعی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه اسوه هاي دانش آفرين برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی زنان و حیات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی زنان و حیات اجتماعی