اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان، خرداد ماه ۱۴۰۳

اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان

The First National Conference On Women's Reproductive and Mental Health

پوستر اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان

اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سلامت روان زناندانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تبریز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بهداشت باروری و سلامت روان زنان