ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

6th National Congress on Waste Management

ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند