اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404

First National Conference on Urban Disaster Management

اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404 در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد ابهر در شهر ابهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404