اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404

اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404

First National Conference on Urban Disaster Management

اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404 در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ابهر در شهر ابهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404