همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، شهریور ماه ۱۴۰۰

همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی

National Conference on Theater and cultural communication

پوستر همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی

همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی