ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

6th National Cultural and Tourinsm Conference of Persian Gulf

ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،مركز گردشگري علمي فرهنگي دانشجويان ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس