چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۲

چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی

The fourth national conference of social science education

پوستر چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی

چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه فرهنگيان استان يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی