چهارمین همایش ملی ایمنی در بنادر

چهارمین همایش ملی ایمنی در بنادر

4th National Conference on Safety in Ports

چهارمین همایش ملی ایمنی در بنادر در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ تا ۲ بهمن ۱۳۸۷ توسط سازمان بنادر و کشتیرانی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

تبادل تجارب و دانش روز متخصصین، صاحب‌نظران و اندیشمندان فعال در حوزه ایمنى بنادر
جلب مشارکت شرکت‌هاى خصوصى طرف قرارداد سازمان بنادر و دریانوردى به منظور ارتقاء ایمنى بنادر کشور
استفاده از تجارب موفق شرکت‌هاى پیش‌رو در استقرار نظام مدیریت ایمنى در بنادر
ایجاد محیطى پویا به منظور بهبود مستمر وضعیت ایمنى بنادر با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردى و جامعه بندرى
افزایش سطح ایمنى به منظور ارتقاء جایگاه بنادر کشور در منطقه و در نتیجه افزایش مبادلات دریایى با کشورهاى منطقه

محورهای تخصصی:
  رهبرى ایمنى در بنادر
  o نقش سازمان بنادر به عنوان سیاست گذار و تدوین کننده استاندارد هاى ایمنى بنادر
  o نقش سازمان بنادر در سیستم مدیریت ایمنى بنادر
  o الگوى مناسب تعامل سیستم ایمنى سازمان با سیستم هاى ایمنى اعضاء جامعه بندرى
  o نقش ادارات بنادر ( Port Authorities ) به عنوان کنترل کننده و رهبر سیستم ایمنى در بندر
  o ساختار حاکمیتى و سازمانى مناسب براى رهبرى ایمنى
  o استراتژى مناسب براى رهبرى کارآمد ایمنى در بنادر
  o زیرساخت هاى قانونى، سخت افزارى و نرم افزارى مناسب براى رهبرى ایمنى

  مدیریت ریسک‌هاى عملیاتى
  o الگوهاى برنامه ریزى، مقابله و کاهش ریسک هاى عملیاتى در بنادر
  o تکنیک هاى عملیاتى براى کاهش خطرات عملیاتى
  o تکنولوژى هاى جدید در کاهش ریسک هاى عملیاتى بنادر

  انتقال تجربیات موفق و کارهاى گروهى
  o بیان تجربیات موفق در ارتباط با هریک از محورهاى همایش
 
  نقش جامعه بندرى در ارتقاء ایمنى بنادر
  o جایگاه اعضاء جامعه بندرى در ارتقاء ایمنى
  o ظرفیت نقش پذیرى جامعه بندرى در ایمنى بنادر
  o الگو هاى ممیزى، ارزیابى و رتبه بندى ایمنى جامعه بندرى
  o الگوى تعامل سیستم هاى ایمنى اعضاء جامعه بندرى با سیستم ایمنى سازمان

  مدیریت شرایط اضطرار و بحران در بنادر
  o الگوهاى مختلف مدیریت شرایط اضطرار در بنادر
  o تدوین دستورالعمل هاى مقابله براى بحران هاى بندرى شامل:
  o آلودگى نفتى
  o تصادمات دریایى و بندرى بحران زا
  o حریق هاى وسیع
  o خرابیهاى وسیع تجهیزات عمده
  o انتشار مواد خطرناک
  o بحرانهاى طبیعى
  o اعتصابات و بحران هاى انسان ساخت

جنگ و بحران هاى امنیتىمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی ایمنی در بنادر