اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

1st National Conference of Style and Insulation in Buildings

پوستر اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط شرکت سبک سازان شرق خراسان شمالی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیر در شهر بجنورد برگزار گردید.


اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

محورها:

  1. سبک سازی و وزن ساختمان 
  2. سبک سازی و مصالح نوین ساختمانی
  3. سبک سازی با مصالح بومی
  4. مصالح نوین و عایق در ساختمان
  5.  سبک سازی و سازه ساختمانی