سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

3rd National Conference on Sustainable Development of Pressurized Irrigation Methods

سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار