سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار، بهمن ماه ۱۳۸۹

سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار

3rd National Conference on Sustainable Development of Pressurized Irrigation Methods

سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط ،موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار