اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی، آبان ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

First International Conference and Fourth National Conference on Organic Recycling in Agriculture

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی