کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی

National Conference on Research in Psychology

پوستر کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی

کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی ادیب مازندران،دانشگاه اديب مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی