اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان

اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان

The first National Congress of the National Cancer Research Network

پوستر اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان

اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط شبکه ملی تحقیقات سرطان در شهر تهران برگزار گردید.


محور اصلی کنگره: 
پیشگیری و تشخیص زودرس 

محورهای فرعی کنگره: 
• عوامل خطر سرطان 
• روشهای آموزش پیشگیری 
• روشهای تشخیص زودهنگام 
• روشهای هزینه اثربخش در پیشگیری و تشخیص سرطان های متداول کشور 
• تومورمارکرهای تشخیصی 
• اسکرینینگ و غربالگری 
• ثبت سرطان