نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن

نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن

1st National Conference on Physics and its Applications

نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن