نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن، اسفند ماه ۱۳۹۱

نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن

1st National Conference on Physics and its Applications

نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن