اولین کنفرانس ملی پلیمر و رنگ، تیر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی پلیمر و رنگ

پوستر اولین کنفرانس ملی پلیمر و رنگ

اولین کنفرانس ملی پلیمر و رنگ در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید.