اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی

اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی

The first national conference on plant abiotic stress

اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی