اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی، آبان ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی

The first national conference on plant abiotic stress

اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی