همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران