همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران