نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

The 1st National Conference on Optic and Laser Engineering

نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشگاه صنعتي مالك اشتر در شهر اصفهان برگزار گردید.