اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری دانشگاه تبریز، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری دانشگاه تبریز

The first engineering and technology conference of Tabriz University

پوستر اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری دانشگاه تبریز

اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری دانشگاه تبریز در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تبریز، موسسه آموزش عالی میزان، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری دانشگاه تبریز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری دانشگاه تبریز