اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری

The first engineering and technology conference

پوستر اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری

اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تبریز، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری