اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

01st National Conference of Organization Citizinship Behavior

اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی