اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، بهمن ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

01st National Conference of Organization Citizinship Behavior

اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ توسط ،دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی