همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آذر ماه ۱۳۹۰

همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

National Canference on Occupation of Agriculture Graduate Community

همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی