همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک، فروردین ماه ۱۳۸۹

همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

National Conference on New Technologies in Mechanical Engineering

همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک