پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی، آبان ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

Fifth National Conference on Application of Nuclear Technology in Agriculture and Natural Resources

پوستر پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی

پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه یزد،دانشگاه يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی