اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۰

اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی

The First National Conference on Nanomaterials and Nanotechnology

پوستر اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی

اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی