نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس، اسفند ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس

First National Conference on New Achievements in the Emergency Area

پوستر نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس

نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان اورژانس كشور در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حوزه اورژانس