اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، اسفند ماه ۱۳۸۰

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

01st National Conference on Mitigation of Water Crises

اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۰ توسط ،دانشگاه زابل در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب