اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن

First National Conference on Modeling in Mining Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن

اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن