کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.