نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران

پوستر نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران

نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران