اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

1st National Conference on Management and Entrepreneurship

اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه پيام نور مركز خوانسار در شهر خوانسار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی