اولین کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.