اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان

First National Conference on Knowledge-Based Employment

پوستر اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان

اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ توسط جهاد دانشگاهی،جهاددانشگاهي استان كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اشتغال دانش بنیان