کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

National Conference on New Ideas in Urban Management with Emphasis on Sustained Income Approach

پوستر کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط ، در شهر کاشمر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار