اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها، مهر ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها

First National Conference on Infrastructure Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها

اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه ارومیه،دانشگاه اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها