اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

1st National Conference on Islamic Architecture and Urbanism

اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه هنر اسلامي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی