اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری

1st National Conference on Highway Transportation Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری

اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه گیلان،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری