کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری، شهریور ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.