اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار ، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار

The First National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development

پوستر اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،انجمن گردشگری ایرانموسسه ايرانيان - قطب علمي برنامه ريزي وتوسعه پايدار گردشگري دانشگاه تهران - پژوهشكده گردشگري و انجمن گردشگري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار