همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

National Conference on Geography and Land Preparation

همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین